شماره دوازدهم       سال دهم              سال تاسیس   6 جنوری 2006

 

 

 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
جهاد افغانستان بر می دارد
ترجمه: محمد قاسم آسمایی
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
متوجه باشیم که پیروزی ما درجنگ علیه پاکستان و پاسخ دندان شکن در برابر تجاوز بیشرمانه اینکشورحفظ روحیه ضد پاکستانی و ضد عربی ماست مزدوران پاکستان در ارگ کابل در صد شکستن این روحیه مااستند . صلح با طالب مزدور خیانت با خون میلونها انسان سر زمین منست 
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 

شعر از حمیرا نگهت دستگیر زاده

صدا از نور عطازی شوفه یی

 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
تشکر هندوستان بزرگ از دوستی صادقانه و از کمک های انسانی ات به سر زمین من و مردم بزرگ و با همت ان . بگذار تعمیر پارلمان افغانستان سمبول باشد از دوستی دوکشور و خار چشم دشمنان مشترک ما
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
سنگسار: شعر از رازق فانی
اهدا می کنم به خواهران عزیزم که بیگناه با سنگ  به نام  شریعت  !!!!؟به قتل رسیدند
 

 
هارون یوسفی

 
 
 
 
******************************************
ضیا باری بهاری
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 

آگاهی

با تمام صمیمیت به اگاهی همکاران و علاقمندان سایت روزنه رسانیده می شود که جهت ارسال مطالب و تماس با سایت لطفا از این ایمیل ادرس استفاده نماید

nooratazai@hotmail.com

 
*****************

فراز ونشیب موسیقی در سر زمین ما : انجنــــــــــــیر صدیق قیام

دوکتور اسدالله حبیب

 شماری جاذبه های موسيقايی و سوررياليزم درشعرامير خسرودهلوی

لنده کیسه د اکبر کرگر لیکن

 سپکاوی

 علی امین نجفی

 نمايش "گفتگوکنندگان خاموش" با سيمای برشت

 برگردان آزیتا نیکنام  

  روشنفکران و روشنفکري

 .انجنیر شیرزاد 

آیا میشود داستان کیکاوس شهنامه را باز خوانی کرد؟

عطار نیشاپور

  بكتاش و رابعه

نیلاب موج سلام

یک میلیون نام در « لست تروریستان » امریکا

از مجله خط سو

افغانستان مهد آيين زرتشتي

استفاده و کاپی کردن از مطالب سایت با ذکر ماخذ آن کدام ممانعت ندارد  

Editor : Noor : Atazai shofaye

nooratazai@hotmail.com

TEL 0031626770451

 Counter

 

 

 

 

 

 

صالحه وهاب واصل

هاتف مقدسی

6

5

4

3

2

1

صفحات به ترتیب شماره

از قلم قیام