كجاست اقاي كرزي كه حالا براي مردم افغانستان پاسخ انهمه سياست هاي تملق جويانه اش را در برابر طالبان بدهد اشرف غني بايد بپذيرد كه مسووليت اين قتل عام همچنان بدوش اوست زيرا اين غني بود كه پيوسته نقش فعال را در أزادي طالبان در دولت كرزي داشت