شماره ششم       سال دهم              سال تاسیس   6 جنوری 2006

 

 

 
 
 
 
هارون یوسفی
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


امر به معروف، نهی از منکر
در حاشیه "گشت نامحسوس"

 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
 
 
هارون یوسفی
 

 
به دوستداران موسیقی غزل
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
جشنجشن نوروز تان خجسته باد
 

 
 
نوروز را به عنوان ميراث گرانبهاي چند هزار ساله سر زمين ما با تمام شكوهمندي تجليل كنيم و با شركت و گراميداشت از اين روز به عربهاي وحشي و مزدوران افغان شان بگويم كه شما نمي توانيد با خدعه و نيرنگ عقايد مزخرف تانرا بر اي ابد بر مردم اين سر زمين تحميل نماييد.نوروزما با عزت تر از ميراث شوم تحميلي تان است كه بجز نفرت ، خون و اتش هيچ دستاورد ديگري براي ما به ارمغان نداشته است
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
صالحه واهب واصل
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
جهاد افغانستان بر می دارد
ترجمه: محمد قاسم آسمایی
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
متوجه باشیم که پیروزی ما درجنگ علیه پاکستان و پاسخ دندان شکن در برابر تجاوز بیشرمانه اینکشورحفظ روحیه ضد پاکستانی و ضد عربی ماست مزدوران پاکستان در ارگ کابل در صد شکستن این روحیه مااستند . صلح با طالب مزدور خیانت با خون میلونها انسان سر زمین منست 
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 

شعر از حمیرا نگهت دستگیر زاده

صدا از نور عطازی شوفه یی

 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


آگاهی

با تمام صمیمیت به اگاهی همکاران و علاقمندان سایت روزنه رسانیده می شود که جهت ارسال مطالب و تماس با سایت لطفا از این ایمیل ادرس استفاده نماید

nooratazai@hotmail.com

 
*****************

فراز ونشیب موسیقی در سر زمین ما : انجنــــــــــــیر صدیق قیام

دوکتور اسدالله حبیب

 شماری جاذبه های موسيقايی و سوررياليزم درشعرامير خسرودهلوی

لنده کیسه د اکبر کرگر لیکن

 سپکاوی

 علی امین نجفی

 نمايش "گفتگوکنندگان خاموش" با سيمای برشت

 برگردان آزیتا نیکنام  

  روشنفکران و روشنفکري

 .انجنیر شیرزاد 

آیا میشود داستان کیکاوس شهنامه را باز خوانی کرد؟

عطار نیشاپور

  بكتاش و رابعه

نیلاب موج سلام

یک میلیون نام در « لست تروریستان » امریکا

از مجله خط سو

افغانستان مهد آيين زرتشتي

استفاده و کاپی کردن از مطالب سایت با ذکر ماخذ آن کدام ممانعت ندارد  

Editor : Noor : Atazai shofaye

nooratazai@hotmail.com

TEL 0031626770451

 Counter

 

 

 

 

 

 
 

صالحه وهاب واصل

هاتف مقدسی

6

5

4

3

2

1

صفحات به ترتیب شماره

از قلم قیام